Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut

Kokeet ja testaukset

Esimerkkejä tehdyistä kokeista:

 • Vaahdotuskokeet (kaivosteollisuus)
 • Saostuskokeet
 • Ravistelukokeet
 • Sulfaatinpoistokokeet
 • Kasvatuskokeet, kasvualustojen vertailukokeet

Analyysit ja mittaukset:

Elektrodimittaukset, myös kenttämittauksina:

 • pH
 • Johtokyky
 • ORP/Redox
 • Liuennut happi (LDO)


Perusmetallianalytiikka (FAAS):

 • Esim. kupari, rauta, nikkeli, koboltti, mangaani, lyijy, sinkki, hopea, alumiini, kalsium, kadmium, magnesium, natrium, kalium


Spektrofotometriset analyysit:

 • Kokonaistyppi, nitraatti-, nitriitti- ja ammoniumtyppi
 • Kokonaisfosfori ja fosfaattifosfori
 • Sulfaatti
 • COD 


Muut:

 • Kiintoaine ja hehkutusjäännös
 • Sameus
 • BOD
 • Virtaamamittaukset
 • Raekokojakaumat (seulonta)
 • Haastavien ja hankalien näytteiden analysointi

Asiantuntijatyöt

 • Lausunnot näytteenotosta ja näytteistä
 • Ympäristöluvan mukaiset raportoinnit
 • Tarkkailu- ja näytteenottosuunnitelmat
 • Koesuunnitelmien laadinta
 • Kemiallisten prosessien ongelmanratkaisu

Pyydä tarjous laboratoriopalveluista: